Diensten | Vogels
CON
TACT
Bouwmanagement
AfstemmingWensen en vooronderzoek
1
Fase 1. Afstemming

In de afstemmingsfase stellen we, samen met de opdrachtgever, een soort wensenlijst op en we proberen ons in te leven in wat zij willen. Wat zijn hun dromen, waar geven ze de voorkeur aan en wat verwachten ze? We willen alles weten: van grote ideeën tot kleine details, zoals functionele eisen, prestatie-eisen en zelfs de gewenste sfeer en voorzieningen per ruimte. Deze aanpak geeft ons al vroeg in het proces een goed beeld van de bouwplannen.

Nadat we alle wensen van de opdrachtgever hebben verzameld, voeren we een grondig vooronderzoek uit. Dit is belangrijk om te controleren of de bouwplannen voldoen aan de geldende regelgeving, zoals bestemmingsplannen, bouwvoorschriften, esthetische overwegingen en milieuaspecten. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de te volgen procedure en de bijbehorende tijdslijnen, wat ons helpt bij het opstellen van een realistische planning en kostenraming voor het vervolgtraject.

Bij het vooronderzoek baseren we ons vaak op bestaande vergunningen en de huidige regelgeving. Door eventuele afwijkingen in kaart te brengen, kunnen we al in een vroeg stadium alternatieven overwegen. Dit helpt om ingewikkelde procedures en onnodige kosten te vermijden.

Onze belofte aan jou:

  • Met een grondig vooronderzoek kunnen sommige bouwonderdelen vergunningsvrij worden uitgevoerd, wat tijd en kosten bespaart.
  • Vergunningplichtige onderdelen worden direct geïdentificeerd. We kijken niet alleen naar het bouwwerk, maar ook naar andere zaken zoals parkeernormen, terreininrichting, reclame, bomenkap, sloop of veranderingen in gebruik. Dit geeft een totaaloverzicht voor een betere budgettering.
  • Voorafgaand aan de investering brengen we de bijzonderheden van de bouwlocatie in kaart, zoals veiligheidszones, welstandsniveau, toegestane bestemmingen, milieucategorie en de geldende bouwvoorschriften.
  • We beschikken over uitgebreide kennis van bouwkosten en planontwikkelingen.

AfstemmingExploitatie
2
Fase 2. Exploitatie

We krijgen regelmatig de vraag: "Wat gaat dat kosten?" Om hierop een nauwkeurig antwoord te geven, stellen wij calculaties en begrotingen op voor aannemers, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven en particulieren.

Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting: Zodra het programma van wensen bekend is, maken we op basis van ruwe kengetallen een indicatie van de projectkosten. Naast de bouwkosten nemen we hierin ook de kosten voor grondaankoop, advieskosten en andere stichtingskosten op.

Onze meerwaarde?

Jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van de kosten van verschillende bouwmethoden. In elke fase van het voorbereidingstraject kunnen we suggesties doen voor verbeteringen en bezuinigingen. Bovendien zijn we bekend met partijen in de markt die de meest uitgebreide offertes aanleveren of scherpe prijzen hanteren. We kunnen ook alternatieven onderzoeken, waardoor ogenschijnlijk onhaalbare plannen toch betaalbaar worden.

OntwerpBestaand en nieuw
3
Fase 3. Ontwerp

In deze fase gaan we wat dieper in op de bouwlocatie. Dat betekent dat we een bezoek brengen aan de beoogde plek voor de (ver)bouw. Daar meten we de huidige situatie in en schieten we de nodige foto's. We nemen ook de omringende percelen en andere elementen mee, zodat er later geen verrassingen zijn. Alle info die we verzamelen, stoppen we in de tekening van de 'bestaande/huidige toestand' of de situatietekening. Dat wordt onze basis voor het nieuwe ontwerp.

Vlekkenplan

Op basis van het verlanglijstje maken we een vlekkenplan. Daarin zetten we de benodigde ruimtes als vlekken op de plattegrond, inclusief hoe groot ze zijn en hoe ze met elkaar in verhouding staan. Het vlekkenplan is eigenlijk een eerste ruwe schets zonder muren, ramen en deuren. Het geeft een eerste indruk van de vorm en massa van het ontwerp. We bespreken het met de opdrachtgever, passen het aan als dat nodig is of werken het verder uit tot een voorlopig ontwerp. Soms laten we wat kleine aanpassingen zien, zodat de opdrachtgever verschillende opties kan overwegen.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is wat uitgebreider dan het vlekkenplan. Het bevat niet alleen plattegronden, maar ook gevelaanzichten en doorsneden. Hier gaan we weer in gesprek met de opdrachtgever om het ontwerp aan te vullen of te wijzigen. We checken ook of we niks belangrijks missen uit het verlanglijstje en of alles voldoet aan de bouwregels.


De aanpassingen leiden uiteindelijk tot een definitief ontwerp. Dat gebruiken we voor een principeverzoek of overleg over het uiterlijk bij de juiste instantie. Tijdens dat overleg lichten we het ontwerp toe om sneller goedkeuring te krijgen.

Onze meerwaarde?

In deze fase onderscheiden wij ons door de juiste vragen te stellen en de opdrachtgever te stimuleren om grondig na te denken over hun werkelijke wensen. Dankzij onze ervaring merken we ook zaken op die later moeilijker aan te passen zijn, zoals de bouwmethode, flexibiliteit, bouwkosten of gebruikskosten.

OntwerpElementen begroting
4
Fase 4. Begroting

We krijgen regelmatig de vraag: "Wat gaat dat kosten?" Om hierop een nauwkeurig antwoord te geven, stellen wij calculaties en begrotingen op voor aannemers, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven en particulieren.

Elementbegroting

Elementbegroting: Na voltooiing van het ontwerp stellen we een kostenraming op met behulp van een elementenbegroting. Hierbij berekenen we de hoeveelheden van deelconstructies en bepalen we de bouwkosten op basis van kengetallen.

Onze meerwaarde?

Jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van de kosten van verschillende bouwmethoden. In elke fase van het voorbereidingstraject kunnen we suggesties doen voor verbeteringen en bezuinigingen. Bovendien zijn we bekend met partijen in de markt die de meest uitgebreide offertes aanleveren of scherpe prijzen hanteren. We kunnen ook alternatieven onderzoeken, waardoor ogenschijnlijk onhaalbare plannen toch betaalbaar worden.

BestekTekenwerk en rapportages
5
Fase 5. Bestek

Met een flinke dosis bouwkennis en ervaring gaan we over naar de fase van het definitieve ontwerp. We nemen alle details, van bouwmethoden en materialen tot wetten en regels, onder de loep en zetten dit om naar een bouwkundig informatiemodel. Hieruit rollen dan overzichtelijke bestektekeningen.

Voor dit klusje werken we samen met vaste partners, die elk hun eigen specialiteit hebben. Wij houden de regie strak in handen en zorgen ervoor dat alles soepel verloopt. Denk aan experts die de constructie bepalen, zich buigen over installaties, brandveiligheid en de berekeningen voor het bouwbesluit. In ons team heerst een goede teamspirit, mede dankzij duidelijke afspraken en korte lijnen.

Nadat de opdrachtgever een duim omhoog geeft voor ons tekenwerk, gaan wij namens hen aan de slag met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. In deze aanvraag gooien we niet alleen een hengel uit voor een bouwvergunning, maar ook voor andere zaken zoals een sloopvergunning, inritvergunning, kapvergunning of milieuvergunning. Terwijl de ambtelijke molen draait, houden wij de voortgang nauwlettend in de gaten totdat de vergunning binnen is.

Onze meerwaarde?

We zorgen ervoor dat iedereen up-to-date is en dat onze partners op het afgesproken moment de benodigde rapportages en tekeningen inleveren. Als spin in het web brengen wij alle gegevens samen op de tekening, waardoor er een compleet pakket bij de gemeente of provincie wordt afgeleverd. Dat zorgt ervoor dat de omgevingsvergunning snel op de mat valt.

BestekCalculatie bouwkosten
6
Fase 6. Bouwkosten

We krijgen regelmatig de vraag: "Wat gaat dat kosten?" Om hierop een nauwkeurig antwoord te geven, stellen wij calculaties en begrotingen op voor aannemers, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven en particulieren.

Calculatie in bestekfase

Calculatie in bestekfase: We analyseren de volledigheid van de beschikbare documenten en vragen indien nodig aanvullende informatie op bij de opdrachtgever. Aan de hand van de verstrekte gegevens bepalen we de hoeveelheid materiaal, de te besteden uren, evenals de bouwplaats- en algemene bedrijfskosten.

In samenwerking met onze opdrachtgever selecteren we de juiste onderaannemers en leveranciers voor het aanvragen van offertes, inclusief alle benodigde bouwonderdelen zoals vloeren, kozijnen, staalconstructie, installaties, enzovoort. We controleren deze offertes op volledigheid en prijsniveau en vullen ze indien nodig aan met ontbrekende informatie. Hierdoor stellen we een complete begroting op, die we in detail kunnen bespreken met onze opdrachtgever.

Onze meerwaarde?

Jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van de kosten van verschillende bouwmethoden. In elke fase van het voorbereidingstraject kunnen we suggesties doen voor verbeteringen en bezuinigingen. Bovendien zijn we bekend met partijen in de markt die de meest uitgebreide offertes aanleveren of scherpe prijzen hanteren. We kunnen ook alternatieven onderzoeken, waardoor ogenschijnlijk onhaalbare plannen toch betaalbaar worden.

VoorbereidingBestekomschrijving en tekenwerk
7
Fase 7. Voorbereiding

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en nu is het een kwestie van afwachten. Gedurende deze periode beginnen wij met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw. We starten met het afstemmen van de binnen afwerking.

In deze fase bieden wij ondersteuning aan onze opdrachtgevers bij het maken van keuzes met betrekking tot vloer-, wand- en plafondafwerkingen. We stellen gedetailleerde afwerkstaten op en gaan in overleg met de interieurarchitect.

Bestek

De gemaakte keuzes worden vastgelegd in een heldere werkomschrijving waarin administratieve bepalingen, verwerkingsvoorschriften, merken, types en eventuele kwaliteiten duidelijk worden beschreven.

Werktekeningen

Zodra alle keuzes zijn gemaakt, kunnen we gedetailleerde werktekeningen verzorgen. Deze tekeningen bevatten specifieke informatie om ervoor te zorgen dat het bouwwerk daadwerkelijk volgens de wensen wordt gebouwd, zoals werkplattegronden, kozijntekeningen, vloertekeningen, plafondtekeningen en gedetailleerde afwerkingstekeningen.

Adviseurs

Op verzoek nemen we ook het installatietechnische deel van het bestek en de werktekeningen op ons, in samenwerking met vaste onafhankelijke partners. We werken samen met installatieadviseurs om de wensen van de opdrachtgever te inventariseren, waarbij we als 'kartrekker' fungeren en zorgen voor afstemming tussen communicatie en documentatie.

Onze meerwaarde?

Doordat we met onze kennis en ervaring alle documenten nauwgezet op elkaar afstemmen, worden mogelijke tegenstrijdigheden en onduidelijkheden tijdens de uitvoeringsfase vermeden.

ContractOfferte en inkoop
8
Fase 8. Contract

In deze fase begeleiden we onze opdrachtgever bij het kiezen van de juiste aannemer. We vragen één of meerdere aannemers om een offerte, waarbij we samen met de opdrachtgever de selectie maken op basis van omvang, kwaliteit en financiële status.

De geselecteerde aannemer ontvangt van ons een heldere uitnodigingsbrief met uitleg over de te volgen procedure en tijdsplanning, inclusief voorbereidingsgegevens. We bieden alle aangevraagde partijen de mogelijkheid om vragen te stellen, waarbij iedereen dezelfde antwoorden krijgt, zodat we appels met appels kunnen vergelijken.

Na ontvangst van de offertes stellen we een gedetailleerde prijsvergelijking op om te beoordelen of de aanbieding compleet is. Op basis daarvan geven we advies aan de opdrachtgever om met de meest geschikte aannemer in zee te gaan.
Tijdens een inkoopgesprek met de aannemer en opdrachtgever bespreken we de laatste details om tot een sluitende aannemingsovereenkomst te komen, die door ons wordt opgesteld.

Onze meerwaarde?

Het waarborgen van de transparantie in de prijsopbouw van de geselecteerde aannemers. We voeren samen met de opdrachtgever de onderhandelingen om ervoor te zorgen dat de gewenste kwaliteit ook duidelijk wordt vastgelegd in de contracten.

UitvoeringDirectievoering en oplevering
9
Fase 9. Uitvoering

Directievoering: In de uitvoeringsfase fungeren wij als onafhankelijke tussenpersoon tussen opdrachtgever en aannemers. We geven advies en controleren of de aannemers zich houden aan de gesloten overeenkomst en de kwaliteit van het geleverde werk. Dit doen we onder andere door het houden van bouwvergaderingen en werkbesprekingen, al dan niet in aanwezigheid van de opdrachtgever. Tijdens deze vergaderingen notuleren we gemaakte afspraken en afwijkingen op het gebied van planning, kwaliteit, financiën en veiligheid op de bouwplaats.

We controleren wekelijks de voortgang en kwaliteit in het werk, waarbij we gebreken direct constateren en communiceren met de betrokken partijen. Eventuele wijzigingen of extra wensen ten opzichte van de aannemingsovereenkomst stemmen we financieel en inhoudelijk af met de aannemer en opdrachtgever, om vertraging te voorkomen.

Op verzoek beheren we tijdens de uitvoeringsfase een facturatieoverzicht, zodat er altijd een actuele stand van de financiën beschikbaar is. Alle facturen worden door ons gecontroleerd en geaccordeerd, zodat betalingen volgens termijnafspraken of de stand van het werk plaatsvinden. Op deze manier voorkomen we dat de opdrachtgever betaalt voor werk dat nog niet is uitgevoerd.

Oplevering

Bijna aan het einde van het project verzorgen wij een vooropname om openstaande punten in kaart te brengen. De aannemer werkt deze punten af voor een kwalitatieve oplevering, waarna de opdrachtgever het gebouw in gebruik kan nemen. Eventuele restpunten na de oplevering spreken we af binnen een gestelde termijn, die we vervolgens controleren.

Onze meerwaarde?

Ligt in het behartigen van de belangen van onze opdrachtgevers, zodat het project binnen het budget, op tijd en met de juiste kwaliteit wordt opgeleverd.

Fase 1. Afstemming

In de afstemmingsfase stellen we, samen met de opdrachtgever, een soort wensenlijst op en we proberen ons in te leven in wat zij willen. Wat zijn hun dromen, waar geven ze de voorkeur aan en wat verwachten ze? We willen alles weten: van grote ideeën tot kleine details, zoals functionele eisen, prestatie-eisen en zelfs de gewenste sfeer en voorzieningen per ruimte. Deze aanpak geeft ons al vroeg in het proces een goed beeld van de bouwplannen.

Nadat we alle wensen van de opdrachtgever hebben verzameld, voeren we een grondig vooronderzoek uit. Dit is belangrijk om te controleren of de bouwplannen voldoen aan de geldende regelgeving, zoals bestemmingsplannen, bouwvoorschriften, esthetische overwegingen en milieuaspecten. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de te volgen procedure en de bijbehorende tijdslijnen, wat ons helpt bij het opstellen van een realistische planning en kostenraming voor het vervolgtraject.

Bij het vooronderzoek baseren we ons vaak op bestaande vergunningen en de huidige regelgeving. Door eventuele afwijkingen in kaart te brengen, kunnen we al in een vroeg stadium alternatieven overwegen. Dit helpt om ingewikkelde procedures en onnodige kosten te vermijden.

Onze belofte aan jou:

  • Met een grondig vooronderzoek kunnen sommige bouwonderdelen vergunningsvrij worden uitgevoerd, wat tijd en kosten bespaart.
  • Vergunningplichtige onderdelen worden direct geïdentificeerd. We kijken niet alleen naar het bouwwerk, maar ook naar andere zaken zoals parkeernormen, terreininrichting, reclame, bomenkap, sloop of veranderingen in gebruik. Dit geeft een totaaloverzicht voor een betere budgettering.
  • Voorafgaand aan de investering brengen we de bijzonderheden van de bouwlocatie in kaart, zoals veiligheidszones, welstandsniveau, toegestane bestemmingen, milieucategorie en de geldende bouwvoorschriften.
  • We beschikken over uitgebreide kennis van bouwkosten en planontwikkelingen.

Vorige stap